A Plaz vum tradionelle Scouts-Verspriechen, wat natierlech ëmmer nach gëllt a ka gemaach ginn, hunn eng Reih Unitéiten eng Charte agefouert, déi si zesummen ausgeschafft hunn a wou d’ganz Unitéit hannendrunner steet.
 
Mir wëllen:
Esou dachs ewéi méiglech, un Aktivitéiten deelhuelen, alI Aktivitéit zesummen an der Unitéit plangen a voll a ganz derbäi sinn.
Wat mir ugefaangen hunn och duerchzéien an all Akivitéiten am Scoutsgeescht ausriichten.
Eisen Home/Sall net verkommen loosen an eng Hand upake wa mer gebraucht ginn,
Bei de Versammlungen an eisem Sall eis un d’Hausuerdnung vun eisem Home halen.
D’Material vum Groupe respektéiren an dëst no all Aktivitéit zesummen erëm araumen,
D`Natur déi mir op eisem Wee begéinen propper halen a respektéiren.
Een deen aneren esou respektéiere, wéi en ass, an un eis selwer schaffen.
Wann ee schafft, schaffe mir all, wann e laacht, laache mir all a wann e kräischt … probéiere mir en ze tréischten, dëst ass eist „iewëscht Gebot“ vun Zesummenhalt a Frëndschaft.
Mir sinn ewéi eng Ketten: mir hale fest zesummen a sinn nëmmen esou staark wéi dee Schwächsten ënnert eis.
Dëst wëlle mir probéieren